Keliber Facebookissa

Keliberin litiumprojektin alustava kannattavuusselvitys

Keliber Oy:n (”Keliber”) litiumprojektin alustava kannattavuusselvitys on valmistunut. Nykyisten oletusten ja tietojen pohjalta laaditut projektin taloudelliset laskelmat sekä analyysi osoittavat, että Keliberin litiumprojekti on selkeästi kannattava.

Alustavaan kannattavuusselvitykseen ja sen liitteisiin voit tutustua sivun alaosasta löytyvistä pdf-tiedostolinkeistä

Alustavat keskeiset luvut ja johtopäätökset

Litiumkarbonaattituotannon osalta on tarkasteltu eri skenaarioita. Toisessa on tavoitteena tuottaa litiumkarbonaattia noin 6 000 tonnia vuodessa. Tämä laskelma on laadittu 275 000 tonnin vuotuiselle malmisyötemäärälle. Toisen vaihtoehdon, 9 000 tonnia litiumkarbonaattia vuodessa, alustavat laskelmat on puolestaan valmisteltu malmisyötemäärälle 400 000 tonnia vuodessa. Taloudellisten laskelmien tulokset kummankin edellä mainitun kapasiteettitason osalta on esitetty alla olevassa taulukossa.

Keskeiset luvut eri tuotantokapasiteeteilla
Keskeiset taloudelliset luvut Li₂CO₃ 6000 t/a Li₂CO₃ 9000 t/a
Tehtaan kapasiteetti [t/a] 275 000 400 000
Toiminta-aika [vuosina] 16.2 11.2
Alkuinvestointi [M€] 152 164
Keliber yhtiön CAPEX [M€] 43.6 43.6
Louhosten investointi (CAPEX) [M€] 17.0 17.0
Tehdasinvestointi (CAPEX) [M€] 148.3 160.5
Rehabilitaatio CAPEX [M€] 3.8 3.8
Louhinta OPEX [M€] 156.6 156.6
Tehdastuotanto OPEX [M€] 224.3 224.3
Myynti [M€] 865 800
Takaisinmaksuaika tuotannon aloituksesta Noin 7 vuotta Noin 4 vuotta
Sijoitetun pääoman tuotto -% (ROI) 105 % 100 %
Nettonykyarvo (NPV), @ 8 % [M€] 51 97
Sisäinen korko (IRR) 13 % 21 %

Keliberin litiumprojekti on kannattava molemmilla esitetyillä tuotantokapasiteeteilla. Perusinvestointi ei juuri kasva 9 000 tonnin vuotuisen kapasiteetin vaihtoehdossa, koska laitteiden lisähankintatarvetta ei synny. Joidenkin laitteiden kapasiteettia joudutaan kasvattamaan, mutta pääosin laitemitoitukset pysyvät samoina. Pääosa investoinnin kasvusta tulee suuremmasta jauhinmyllystä ja liuotuksen kapasiteetin kasvattamisesta sekä investoinnista sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokseen (CHP-laitokseen). Kapasiteetin nostaminen parantaa selkeästi projektin kannattavuutta. Nostettu tuotantokapasiteetti tulee olemaan pohjana pankkikelpoisen kannattavuusselvityksen (Bankable Feasibility Study, BFS) aikana.

“Olemme erittäin tyytyväisiä yhden projektillemme erittäin tärkeä virstanpylvään saavuttamisesta. Alustavan kannattavuusselvityksen tulokset osoittavat, että litiumhankkeemme on houkutteleva investointi. Tärkeimpänä tehtävänämme on nyt varmistaa hankkeen jatkorahoitus sekä aloittaa pankkikelpoisen toteutettavuussuunnitelman laatiminen. Tuotannon toivomme pääsevän käyntiin myöhään 2018 tai alkuvuodesta 2019”, toteaa Keliber Oy:n toimitusjohtaja Olle Sirén.

Keskeiset taustaoletukset

Akkulaatuisen litiumkarbonaatin (min. 99,5 % Li₂CO₃) odotetaan muodostavan 90 % tuotannosta ja loppuosa tuotannosta myydään erittäin puhtaan akkulaadun litiumkarbonaattina (min. 99,9 % Li₂CO₃).

Laskelmien litiumkarbonaatin hinta-arvioissa, sekä akkulaadun (min. 99,5 % Li₂CO₃) että erittäin puhtaan akkulaadun (min. 99,9 % Li₂CO₃) osalta, käytettiin riippumattoman litiummarkkina-asiantuntijan signumBOX Inteligencia de Mercados (signumBOX) laatimia hintaennusteita. Nämä hinta-arviot on laadittu marraskuussa 2015. Analsiimin ja tantaalin hinta-arvioissa käytettiin USGS mineraali-informaatiotietokannan (USGS Minerals Information database) tietoja zeoliiteista ja tantaalista. Laskelmissa on käytetty valuuttakurssia 1.00 € = 1.0886 $.

Alustavan kannattavuusselvityksen on laatinut, koonnut, arvioinut ja hyväksynyt riippumaton konsulttiyhtiö Sweco Industry Finland Oy. Malmivara-arvion, louhintasuunnitelman ja louhinta-aikataulun ovat laatineet Markku Meriläinen, MAusIMM ja Pekka Lovén MAusIMM (CP) Outotec (Finland) Oy:stä.

Outotec Finland Oy on yhdessä Sandvik Mining and Construction Oy:n ja Sweco Industry Finland Oy:n kanssa laatineet laiteluettelot sekä näiden Capex- ja Opex- arviot. Destia Oy on laatinut kaivosalueiden alkuperäiset infrastruktuurisuunnitelmat ja näiden investointikustannusarviot. Sweco on myöhemmin tarkistanut Destian suunnitelmat ja päivittänyt nämä layoutin ja kustannusarvioiden osalta. Destia on laatinut suunnitelman louhosten tieyhteyksistä ja arvioinut tieyhteyksien parantamisen ja rakentamisen vaatimat investointikustannukset sekä tulevat malmin kuljetuskustannukset. KPA Unicon ja Korpelan Voima Oy ovat toimittaneet sähkön- ja energiantuotantoon liittyvät investointikustannusarviot. Riippumaton litiummarkkinakonsultti signumBOX Inteligencia de Mercados (signumBOX) laati arvion litiummarkkinoiden tilasta ja tulevaisuudesta sekä litiumkarbonaatin hinta-arviot.

Mineraalivaranto- ja malmivara-arviot

Markku Meriläinen, MAusIMM ja Pekka Lovén MAusIMM Outotec (Finland) Oy:stä, molemmat Joint Ore Reserves Committeen (JORC) määritelmän mukaisen pätevyyden omaavia henkilöitä (Competent Person), ovat laatineet mineraalivaranto- ja malmivara-arviot. Molemmat arviot on laadittu JORC-koodin (2012) mukaisesti (the 2012 edition of the Australasian Code for Reporting of Mineral Resources and Ore Reserves).

Yhteenveto arvioiduista mineraalivarannoista ja malmivaroista on esitetty alla olevassa taulukossa.

Yhteenveto mineraalivaranto- ja malmivara-arvioista
Deposit Resource class Tonnage Mt Li₂O % Reserve class Tonnage Mt Li₂O %
Syväjärvi Indicated 1,53 1,35 Probable 1,48 1,19
Inferred 0,19 1,32
Rapasaari Indicated 1,81 1,25 Probable 1,75 1,09
Inferred 0,16 1,30
Länttä Measured 0,44 1,10 Proven 0,47 0,95
Indicated 0,91 1,04 Probable 0,54 0,93
Meas. + Ind. 1,35 1,06 Prov. + Prob. 1,01 0,94
Outovesi Indicated 0,28 1,40 Probable 0,25 1,20

Mineraalivarannot on arvioitu käyttäen cut-off rajana 0,5 % Li₂O. Malmivarat sisältyvät mineraalivarantoihin.

Laskelmissa on käytetty malmitappiona 5 % ja sivukivilaimennuksena 15 % kaikkien arvioitujen malmivarojen osalta. Malmivarat on laskettu käyttäen cut-off rajana 0,5 % Li₂O. Malmivarat (Proven + Probable) ovat yhteensä 4,49 miljoonaa tonnia / 1,10 % Li₂O. Kaikki Keliberin louhinta tapahtuu avolouhoksissa. Malmivara-arviota tehtäessä ei ole otettu huomioon mahdollisia (Inferred) mineraalivarantoja.

Spodumeenin rikastus ja litiumkarbonaattituotanto

Keliberin rikastamon suunnittelun perustana on tuottaa pitoisuudeltaan 4.5 % (Li₂O) spodumeenirikastetta litiumkarbonaatin valmistuksen raaka-aineeksi. Rikastamon virtauskaavio sisältää malmin murskauksen, jauhatuksen, luokittelun, magneettisen erottelun, painovoimarikastuksen, esivaahdotuksen kaksivaiheisella liejunpoistolla, spodumeenin vaahdottamisen sekä rikasteen vedenpoiston.

Keliber ja Outotec ovat kehittäneet soodapaineliuotusprosessin litiumkarbonaatin valmistamiseksi spodumeenirikasteesta. Litiumkarbonaatin valmistus koostuu seuraavista yksikköprosesseista: spodumeenin lämpökäsittely (konversio) rumpu-uunissa, paineliuotus, bi-karbonointi, liuospuhdistus ja ioninvaihto, litiumkarbonaatin kiteytys sekä litiumkarbonaatin suihkujauhatus ja pakkaus.

Toteutetut prosessikokeet Läntän malmista ovat osoittaneet, että litiumin saanti litiumkarbonaattituotteessa on 85,3 %. Syväjärven malmille tehdyt alustavat kokeet ovat osoittaneet jopa yli 95 % litiumsaanteja liuoksessa. Läntän malmista tuotetusta litiumkarbonaattilopputuotteesta saadut tulokset osoittavat, että suunnitellun prosessin ja prosessiteknologian avulla on mahdollista tuottaa puhtaudeltaan jopa yli 99,9 % litiumkarbonaattia. Toteutetun koeohjelman aikana tuotettujen litiumkarbonaattierien puhtaus vaihteli välillä 99,67–99,91 %.

Kaustisella 14.3.2016
Olle Sirén
Toimitusjohtaja, Keliber Oy

Lisätietoja
Markku Isohanni
Hallituksen puheenjohtaja
puh. +358 40 8615 360

Tutustu dokumentteihin