Keliber Facebookissa

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan hankkeen toteuttamisen eri vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia YVA-lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarkoitus on vähentää tai kokonaan estää suunnitellun hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia sekä lisätä kansalaisten tiedonsaantia. Arviointiin voivat ja saavat osallistua kaikki ne, joihin hanke voi vaikuttaa. Tiedonsaanti ja osallistuminen ovatkin menettelyn kulmakiviä.

YVA-prosessin ensimmäinen vaihe on ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Se on suunnitelma arviointia varten tehtävistä selvityksistä sekä arviointimenettelyn järjestämisestä. Varsinainen arviointityö ja arvioinnin johtopäätökset kootaan ympäristövaikutusten arviointiselostukseen.

YVA:ssa hankkeen vaikutukset arvioidaan suunnittelun yhteydessä ennen päätöksentekoa, jolloin tuleviin ratkaisuihin voidaan vaikuttaa. YVA on suunnittelun apuväline, arvioinnin tulokset otettaan huomioon hankkeen lupaharkinnassa. YVA ei itsessään ole lupa, eikä se oikeuta toiminnan aloittamiseen.

Keliberin YVA-selvitykset

Keliber Oy:llä on vireillä kaksi YVA -selvitystä. Vuonna 2014 vireille tullut Keski-Pohjanmaan Litiumprovinssin ympäristövaikutusten arviointiohjelma ns. louhos-YVA sekä Kalaveden alueen tuotantolaitoksen YVA, joka on tullut vireille tammikuussa 2017.

Keliber huolehtii tarvittavien ympäristöselvitysten tekemisestä. Menettelyä ohjaa ja valvoo yhteysviranomaisena toimiva Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.