Kunnioitamme ihmisiä ja ympäristöä

Keliber haluaa olla avoin ja keskusteleva naapuri ja yhteistyökumppani, joka tunnetaan ratkaisuhakuisuudesta. Teemme aktiivista yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa esimerkiksi järjestämällä vuosittain kymmeniä tapaamisia muun muassa vaikutusalueen maanomistajien ja asukkaiden sekä päättäjien ja viranomaisten kanssa.

Ympäristötyömme pääperiaatteita ovat ympäristöasioiden ennakoiva huomiointi ja vaikutusten minimointi. Keskeisiä aihepiirejä ovat vesienhallinta, luonnon monimuotoisuus, kiertotalous ja kemikaaliturvallisuus.

Outotecin kanssa yhteistyössä kehittämämme edistyksellinen tuotantoprosessi auttaa minimoimaan tuotannon ympäristövaikutukset. Prosessin ansiosta pystymme hyödyntämään tuotannossa syntyviä sivuvirtoja tehokkaasti kiertotaloudessa.

Ympäristövaikutusten arvioinnit

Ennakoivaa ympäristötyötä

Vesienhallinta ja luonnonvesistöjen laadun turvaaminen ovat keskeisimpiä ympäristötyömme osa-alueita kun toimintamme käynnistyy.

Olemme selvittäneet kattavasti tulevan louhostoiminnan, rikastamon ja kemiantehtaan arvioituja vaikutuksia vesistöihin. Noudatamme huolellisesti viranomaisten asettamia lupamääräyksiä sekä vesienhallinnan seurantamenetelmiä ja mittareita.

Louhostoiminnalla ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia vesien tilaan ja rehevyyteen tai happamuuteen. Merkittävin kuormitus aiheutuu louhostoiminnan räjähdysaineperäisestä typestä.

Louhoksiin kertyvät sade- ja sulamisvedet johdetaan kosteikon kautta puhdistettuna vesistöön. Rikastamon prosessivedet johdetaan laitoksen vedenpuhdistamolle ennen laskemista vesistöön.

Päivänevan rikastamon altaiden ja patojen kuntoa sekä vesienkäsittelyn toimintaa
tullaan seuraamaan viranomaisten hyväksymien tarkkailuohjelmien mukaisesti. Kemiantehtaalla Kokkolassa tarvittavaan jäähdytykseen käytetään merivettä.
Mahdollisimman suuri osa sekä rikastamon että kemiantehtaan prosessivedestä kierrätetään.

Panostamme turvallisiin kuljetuksiin ja minimoimme häiriötekijät

Liikenneturvallisuus on erittäin tärkeää alueen asukkaille, Keliberille ja kuljetuksia hoitaville yhteistyökumppaneillemme. Malmin kuljetusreitit suunnitellaan niin, että ne kulkevat mahdollisimman kaukana asutuksesta.

Louhokset sijaitsevat etäällä asutuksesta ja louhinta on suunniteltu toteutettavaksi päiväsaikaan, joten louhinnan melu- ja tärinävaikutukset on arvioitu vähäisiksi.

Myös rikastamon melun leviäminen mallinnetaan ja suunnitellaan niin, että meluvaikutukset ovat alueelle mahdollisimman vähäiset.

Kokkolan suurteollisuusalueella sijaitsevan kemiantehtaan toiminnasta ei arvioida aiheutuvan merkittäviä meluvaikutuksia.

Alue ennallistetaan toiminnan päätyttyä

Louhinnassa muodostuvaa sivukiveä hyödynnetään louhosalueiden rakentamisessa ja sitä voidaan toimittaa myös muualle käytettäväksi. Pääosa sivukivestä läjitetään louhosalueilla. Tavoitteenamme on palauttaa louhosalueet monimuotoisiksi elinympäristöiksi toimintamme päätyttyä. Itse louhokset täyttyvät vedellä ja niistä muodostuu järviä, joita voi käyttää esimerkiksi virkistystarkoituksiin. Läjitettyjä maa-aineksia hyödynnetään maisemoinnissa ja alueille istutetaan kasvillisuutta. Alueiden tilaa, mukaan lukien vesien laatu ja määrä, tarkkaillaan toiminnan loputtua.

Lue ennakoivasta ympäristötyöstämme tarkemmin vastuullisuuskatsauksestamme
sekä tutustu ympäristövaikutusten arviointidokumentteihin

Aktiivista suojelutoimintaa

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on yksi vastuullisuusohjelmamme tärkeimmistä tavoitteista. Toimimme etupainotteisesti, jotta pystymme parhaalla mahdollisella tavalla ennakoimaan ympäristövaikutuksia ja ennaltaehkäisemään mahdollisia vähäisiäkin haittoja.

Ympäristövaikutusten arviointien mukaan vaikutuksemme luonnon monimuotoisuuteen tulee olemaan pääsääntöisesti vähäinen ja korkeintaan kohtalainen.

Tulevista louhosalueista Syväjärvellä on vuoden 2014 kartoituksissa havaittu viitasammakkoa (Rana arvalis). Syväjärven ja Rapasaaren louhosalueille ulottuu myös maakotkan (Aquila chrysaetos) reviiri. Mainitut lajit ovat luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja. Arvioiden mukaan toiminnallamme tulee olemaan vähäiset vaikutukset alueen viitasammakoihin ja maakotkaan. Olemme kuitenkin tehneet jo pidempään maakotkan ja viitasammakon eteen menestyksellistä suojelutyötä.

Tutustu viitasammakon ja maakotkan suojelutoimenpiteisiin vastuullisuus­katsauksessamme