Keliber Facebookissa

15.9.2017 | Company Announcement / Press release
Keliberin litiumtuotantohankkeen lopullisen kannattavuusselvityksen tilannepäivitys

Keliber (“Yhtiö”) on päättänyt täydentää lopullisen kannattavuusselvityksen työohjelmaa ennen raportin viimeistelyä. Täydentävät toimenpiteet keskittyvät kolmeen pääalueeseen:

• Lisäkokeet viimeaikaisten rikastuskokeiden hyvien tulosten varmistamiseksi

• Lisäkairaukset varantojen kasvattamiseksi

• Vaihtoehtotarkastelu litiumtuotantolaitoksen kemiantehtaan sijoituspaikasta Kaustisen Kalaveden ja Kokkola Industrial Parkin (”KIP”) välillä.

Prosessikokeet

Litiumtuotantolaitoksen perussuunnittelu on saatu viimeistelyvaiheeseen. Perussuunnittelun aikana spodumeenirikasteelle tehtiin konversiokoeajot Metson laboratoriossa suoralämmitteisellä rumpu-uunilla. Koeohjelma onnistui hyvin; spodumeenin konversioaste ylitti tavoitteeksi asetetun 95 %. Outotecin tekemissä liuotus- ja kiteytyskokeissa tuotettiin onnistuneesti akkulaatuista litiumkarbonaattia, jonka puhtaus on yli 99,5 %.

Lisäkokeissa keskitytään Rapasaaren malmin rikastuskokeisiin ja koko prosessiketjun optimointiin. Viimeaikaiset hyvät koetulokset osoittavat mahdollisuuden lisäoptimoinnille.

“Olemme tyytyväisiä toteutettujen koeohjelmien tuloksiin. Olemme kuitenkin päättäneet vielä tutkia esiin nousseita prosessin optimointimahdollisuuksia. Uusista Rapasaaren malmia paremmin edustavista malminäytteistä on saatu rikastuskokeissa äskettäin hyviä tuloksia, mikä osoittaa mahdollisuuden parempaan lopputuotteen saantiin alhaisemmilla tuotantokustannuksilla. Lopullinen kannattavuusselvitys on tärkeä projektin rahoittamisessa, ja täten haluamme käyttää aikaa havaitun optimointipotentiaalin tutkimiseen,” sanoo Keliber Oy:n toimitusjohtaja Pertti Lamberg.

Varantojen kasvattaminen

Kairausohjelmaa on jatkettu kesän ja alkusyksyn aikana Keliberin suurimpien esiintymien, Rapasaaren ja Syväjärven alueilla. Kesäkuussa 2017 päivitetyn mineraalivarantoarvion julkaisun jälkeen on kairattu yhteensä yli 3 500 metriä. Rapasaaren kairauksissa on saatu useita 5-13 metriä paksuja spodumeeni­pegmatiitti­lävistyksiä. Syväjärven alueella Keliber on kairannut tunnetun esiintymän alapuolella sijaitsevia samansuuntaisia, aiemmin vähemmän tutkittuja spodumeenipegmatiittijuonia. Näissä kairauksissa on saatu useiden metrien lävistyksiä. Kairaukset Rapasaaren ja Syväjärven alueilla jatkuvat syksyn ja talven 2017 - 2018 aikana.

”Meneillään olevan kairausohjelman alustavat tulokset ovat olleet lupaavia. Jatkamme kairausohjelmaa talven yli ja tulemme sisällyttämään nämä tulokset lopulliseen kannattavuusselvitykseemme,” toteaa toimitusjohtaja Lamberg.

Kemiantehtaan mahdollinen sijoittaminen Kokkolaan

Osana lopullisen kannattavuusselvityksen teknis-taloudellista tarkastelua Keliber on aloittanut litiumkarbonaatin tuotantoon liittyvän kemiantehtaan vaihtoehtoisen sijoituspaikan tarkastelun ja päättänyt sisällyttää saadut tulokset osaksi lopullista kannattavuusselvitystä.

”Olemme päättäneet tehdä vertailun litiumtuotantolaitoksemme kemiantehtaan sijoituspaikasta Kaustisen Kalaveden ja Kokkolan KIP:n välillä. Tulemme sisällyttämään tämän selvityksen tuloksen lopulliseen kannattavuusselvitykseen. Rikastamon sijaintipaikkana suunnittelussa on jatkossakin Kaustinen,” toteaa toimitusjohtaja Lamberg.

Laajennetun työohjelman seurauksena, lopullisen kannattavuusselvityksen valmistumisen tavoiteaikataulu on H1 2018.

Keliber jatkaa myös muuta litiumprojektin liittyvää suunnittelua ja valmistelua. Yhtiö tekee valmisteluja liittyen projektin investointivaiheen rahoitukseen sekä käy keskusteluja potentiaalisten asiakkaiden kanssa toimitussopimusten saamiseksi. Lisäksi yhtiö jatkaa ympäristövaikutusten arviointia (YVA) sekä ympäristölupien valmistelua suunnitellun mukaisesti.

Lisätietoa:

Pertti Lamberg, toimitusjohtaja, Keliber Oy, puh. 050-5991189


15.9.2017 / Keliber Oy


← Kaikki tiedotteet ja julkaisut