Keliber Facebookissa

Hallituksen valiokunnat

Hallituksella on kolme valiokuntaa, rahoitusvaliokunta, palkitsemisvaliokunta ja tarkastusvaliokunta. Hallitus valitsee valiokuntien jäsenet vuosittaisessa järjestäytymiskokouksessaan ja valvoo valiokuntien toimintaa. Valiokunnilla on hallituksen hyväksymät työjärjestykset.

Rahoitusvaliokunta

Rahoitusvaliokunta arvioi yhtiön rahoitukseen liittyviä kysymyksiä ja valmistelee hallitukselle toimintaehdotuksia. Yhtiön hallitus on hyväksynyt ja vahvistanut rahoitusvaliokunnan työjärjestyksen 16.3.2018.

Rahoitusvaliokunnan tehtävänä on valmistella ja tehdä esityksiä Yhtiön hallitukselle keskittyen seuraaviin alueisiin:

  • käsitellä Yhtiön rahoituksen hankinnan ja rahoitusriskien hallinnan suunnittelua ja toteutusta
  • käsitellä rahoitukseen liittyvät asiat, erityisesti Yhtiön rahoituspolitiikan, rahoituksen toimintasuunnitelmat sekä rahoitussopimukset ja niiden toteutusvaltuudet

Yllämainittujen tehtävien lisäksi rahoitusvaliokunnalla voi olla muita tehtäviä, jotka ovat tarkoituksenmukaisia rahoitusvaliokunnan tehtävän täyttämiseksi.

Rahoitusvaliokunnalla on oikeus tutkia ja selvittää tehtäviinsä liittyviä tarpeellisia asioita ja käyttää harkintansa mukaan ulkopuolisia asiantuntijoita ja neuvonantajia. Hallitus on vastuussa valiokunnalle osoittamiensa tehtävien hoitamisesta. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee sille kuuluvat päätökset kollektiivisesti.

Valiokuntaan kuuluu 3-5 jäsentä hallituksen päätöksen mukaisesti. Valiokuntaan voi kuulua myös Yhtiön toi-mivaan johtoon kuuluvia henkilöitä sekä ulkopuolisia jäseniä.

Rahoitusvaliokunta vuonna 2019

Keliber Oy:n hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan rahoitusvaliokunnan jäsenet. Hallituksen rahoitusvaliokuntaan kuuluvat Lars K. Gröndahl (pj), Timo Kärkkäinen ja Petra Thorénin. Rahoitusvaliokunnan kokoonpano pysyi samana 6.11.2019 pidetyssä hallituksen kokouksessa.

Rahoitusvaliokunta vuonna 2018

Rahoitusvaliokuntaan kuului vuoden 2018 aikana viisi jäsentä. Puheenjohtajana toimi Esa Tikka ja jäseninä Lars K. Gröndahl sekä toimivasta johdosta Pertti Lamberg (toimitusjohtaja) ja Jaakko Vilponen (talous- ja rahoitusjohtaja). Lisäksi valiokuntaan oli kutsuttuna jäsenenä Matti Kangas (10.10.2018 asti) ja Timo Kärkkäinen (10.10.2018 lähtien).

Rahoitusvaliokunta kokoontui yhdeksän kertaa vuonna 2018, ja jäsenten osallistumisaste oli 100 %.

Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunta valmistelee toimitusjohtajan ja yhtiön muun ylimmän johdon palkitsemisasiat sekä muun henkilöstön palkitsemisjärjestelmät. Yhtiön hallitus on hyväksynyt ja vahvistanut palkitsemisvaliokunnan työjärjestyksen 16.3.2018.

Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on

  • toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja muun ylimmän johdon nimitysasioiden valmistelu sekä heidän seuraajiensa kartoittaminen
  • toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja muun ylimmän johdon palkkauksen ja muiden työsuhteen ehtojen ja taloudellisten etuuksien valmistelu
  • Yhtiön palkitsemisjärjestelmiä koskevien asioiden valmistelu
  • toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja muun johdon palkitsemisen arviointi, sekä huolehtiminen palkitsemisjärjestelmien tarkoituksenmukaisuudesta
  • palkka- ja palkkioselvitykseen liittyviin kysymyksiin vastaaminen yhtiökokouksessa

Yllämainittujen tehtävien lisäksi palkitsemisvaliokunnalla voi olla muita tehtäviä, jotka ovat tarkoituksenmukaisia palkitsemisvaliokunnan tehtävän täyttämiseksi.

Palkitsemisvaliokunnalla on oikeus tutkia ja selvittää tehtäviinsä liittyviä tarpeellisia asioita ja käyttää harkintansa mukaan ulkopuolisia asiantuntijoita ja neuvonantajia. Hallitus on vastuussa valiokunnalle osoittamiensa tehtävien hoitamisesta. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee sille kuuluvat päätökset kollektiivisesti.

Valiokuntaan kuuluu 3-5 jäsentä hallituksen päätöksen mukaisesti.

Palkitsemisvaliokunta vuonna 2019

Keliber Oy:n hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan palkitsemisvaliokunnan jäsenet. Palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat 6.11.2019 saakka Esa Tikka (pj), Karin Tynelius ja Harri Natunen. Hallituksen kokouksessa 6.11.2019 palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Mika Seitovirta (pj), Harri Natunen ja Karin Tynelius.

Palkitsemisvaliokunta vuonna 2018

Palkitsemisvaliokuntaan kuului kolme jäsentä. Puheenjohtajana toimi Esa Tikka ja jäseninä Lars K. Gröndahl ja Timo Mäki. Palkitsemisvaliokunta kokoontui kaksi kertaa vuonna 2018, ja jäsenten osallistumisaste oli 100 %.

Tarkastusvaliokunta

Hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan 9.4.2019 perustaa tarkastusvaliokunnan ja hyväksyi valiokunnan työjärjestyksen. Tarkastusvaliokunta keskittyy erityisesti taloudellista raportointia ja valvontaa koskevien asioiden käsittelyyn ja valmisteluun.

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on:

Taloudellinen raportointi

- tilinpäätösraportoinnin prosessin seuranta

- taloudellisen raportointijärjestelmän seuranta ja arviointi

- konsernin taloudellisen tilanteen ja rahoitustilanteen seuranta

- budjetin, ennusteen ja niihin liittyvien oletusten käsittely

- tilinpäätösten ja toimintakertomusten, osavuosikatsausten ja tulosjulkistusten käsittely ennen hallituksen hyväksymistä sekä vuosikertomusten käsittely, ml. esim.:

o tulosten oikeellisuuden tarkastaminen johdon ja tilintarkastajien kanssa

o olennaisiin laadintaperiaatteisiin ja laadinnassa käytettyihin johdon arvioihin perehtyminen

o lähiajan riskien ja epävarmuustekijöiden sekä tulevaisuuden näkymien käsittely

o tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä annettavan hallinto- ja ohjausjärjestelmästä laadittavan selvityksen käsittely, erityisesti siihen sisältyvän taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteiden kuvauksen osalta

o seuraavan vuoden tulosjulkistus- ja kokousaikatauluehdotuksen valmistelu

Sisäinen valvonta, tarkastus ja riskienhallinta

- Yhtiön sisäisen valvonnan, mahdollisen sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden seuranta ja arviointi

- rahoitusriskien hallintapolitiikan ja siihen tehtävien muutosten valmistelu hallituksen hyväksyttäväksi

- merkittävien taloudellisten riskien ja niiden hallintatoimenpiteiden seuranta

- muiden merkittävien riskien ja niiden hallintatoimenpiteiden seuranta

- Yhtiön kannalta merkittävien oikeudenkäyntien ja muiden oikeudellisten asioiden käsittely vähintään kerran vuodessa yhdessä Yhtiön [talous-/lakiasiainjohtajan] kanssa

- Yhtiön johdon ja heidän lähipiiriensä liiketoimien ja niihin mahdollisesti liittyvien eturistiriitojen seuranta

- mahdollisen sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen hyväksyntä

- mahdollisen sisäisen tarkastuksen suunnitelmien ja raporttien käsittely

Tilintarkastus

- Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteisen tilintarkastuksen seuranta

- yhteydenpito tilintarkastajaan ja tilintarkastajan tarkastusvaliokunnalle laatimien raporttien ja johdon niihin antamien vastineiden käsittely

- tilintarkastajan tarkastussuunnitelman, kustannusten ja tilintarkastuskertomuksen arviointi

- tilintarkastajan riippumattomuuden sekä tilintarkastuspalveluiden laadun ja laajuuden seuranta ja arviointi

- muiden tilintarkastukseen liittymättömien palveluiden seuranta ja arviointi

- tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen valmistelu .Lakien ja määräysten noudattaminen

- lakien ja määräysten sekä Nasdaq Helsinki Oy:n, Finanssivalvonnan ja muiden vastaavien tahojen antamien sääntöjen, ohjeiden ja suositusten noudattamisen arviointi siltä osin kuin niillä on vaikutusta sisäiseen valvontaan, taloudellisen raportoinnin, lakien ja määräysten valvontaan tai riskienhallinnan arvioimiseen ja valvontaan.

Yllämainittujen tehtävien lisäksi tarkastusvaliokunnalla voi olla muita tehtäviä, jotka ovat tarkoituksenmukaisia tarkastusvaliokunnan tehtävän täyttämiseksi.

Tarkastusvaliokunnalla on oikeus tutkia ja selvittää tehtäviinsä liittyviä tarpeellisia asioita ja se voi olla suoraan yhteydessä tilintarkastajiin tai keneen tahansa Yhtiön organisaatiossa. Valiokunta voi käyttää harkintansa mukaan ulkopuolisia asiantuntijoita ja neuvonantajia. Hallitus on vastuussa valiokunnalle osoittamiensa tehtävien hoitamisesta. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee sille kuuluvat päätökset kollektiivisesti.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluu kolme jäsentä. Jäsenillä on oltava valiokunnan tehtäväalueen edellyttämä pätevyys, ja vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla asiantuntemusta erityisesti laskentatoimen tai kirjanpidon taikka tarkastuksen alalta.

Tarkastusvaliokunta 2019

Keliber Oy:n hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat 6.11.2019 saakka Timo Kärkkäinen (pj), Esa Tikka ja Petra Thorén. Hallituksen kokouksessa 6.11.2019 tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Timo Kärkkäinen (pj), Petra Thorén ja Mika Seitovirta.