14.6.2018 | Company Announcement / Press release
Lopullinen kannattavuusselvitys vahvistaa litiumhankkeen hyvän kannattavuuden

Keliber Oy:n litiumprojektin lopullinen kannattavuusselvitys on valmistunut. Kannattavuusselvitys vahvistaa projektin liiketaloudellisen kannattavuuden ja esittää projektin toteutussuunnitelman. Lopullisen kannattavuusselvityksen keskeiset tulokset ja tiedot esitetään tässä tiedotteessa sekä tiedotteen liitteenä olevassa tiivistelmässä (Executive Summary). Keliber järjestää lopullisen kannattavuusselvityksen tuloksista videokonferenssin perjantaina 15.6.

Keskeiset tunnusluvut ja johtopäätökset

Keliber Oy:n ("yhtiö") litiumprojektin (”projekti”) lopullinen kannattavuusselvitys (”DFS”) on valmistunut. Kannattavuusselvitys vahvistaa projektin hyvän taloudellisen ja teknisen toteutettavuuden. Saadut tulokset muodostavat vahvan pohjan yhtiön kehittymiselle Euroopan ensimmäiseksi vertikaalisti integroituneeksi akkulaatuisen litiumkarbonaatin tuottajaksi, joka kykenee vastaamaan korkealaatuisten litiumraaka-aineiden odotettuun kysynnän kasvuun seuraavien vuosikymmenien aikana.

Yhtiön omaan kaivostuotantoon perustuva toiminta-aika on nykyisten malmivarojen perusteella 13 vuotta, mutta tuotantoa jatketaan hankkimalla spodumeenirikastetta kolmansilta osapuolilta 7 vuoden ajan omien kaivosten malminlouhinnan päättymisen jälkeen. Alueella on merkittävä malminetsintäpotentiaali antaen mahdollisuuden toiminnan jatkamiseen myös omista malmivaroista.

Keliberin litiumhankkeen nettonykyarvo (”NPV”) ennen veroja (8%:n korkokanta) on 295 miljoonaa euroa, sisäinen korko (”IRR”) ennen veroja 24% ja takaisinmaksuaika 5,5 vuotta. Projektin suunnitellun toiminnan aikainen liikevaihtopotentiaali on 2 281 miljoonaa euroa ja käyttökate (EBITDA) 1 213 miljoonaa euroa.

Projektin toiminnan aikaisten investointikustannusten (”CAPEX”) kaivoksille, rikastamolle ja kemian tehtaalle arvioidaan olevan 255 miljoonaa euroa. Projektin alkuinvestointi on 199 miljoonaa euroa ja loput 56 miljoonaa euroa investoidaan myöhemmin toiminnan aikana.

Keliberin omaan malminlouhintaan perustuvien käyttökustannusten (”OPEX”) arvioidaan olevan 4 427 euroa/tuotettu litiumkarbonaattitonni. Keskimääräinen OPEX nousee, kun tuotantoa jatketaan hankkimalla spodumeenirikastetta kolmansilta osapuolilta. OPEX:n koko toiminnan ajalta, sisältäen ostorikasteen hankinnan, arvioidaan olevan 4 866 euroa/tuotettu litiumkarbonaattitonni.

Litiumtuotteiden kysyntä on vahva, mikä heijastuu litiumkarbonaatin myyntihintaan. Akkulaatuisen litiumkarbonaatin hintaennusteet DFS-raporttia varten on toimittanut Roskill Consulting Group Ltd ("Roskill"). Roskill ennustaa, että akkulaatuisen litiumkarbonaatin hinta (reaalihinta) vaihtelee vuosien 2017-2032 aikana 10 320 US dollaria / t ja 13 931 US dollaria / t välillä. Keskimääräiseksi hinnaksi kyseiselle ajanjaksolle Roskill ennustaa 12 357 US dollaria.

DFS:n keskeiset luvut on esitetty alla olevassa taulukossa. Kaikki luvut ovat euroja (EUR, €) ellei toisin ole ilmoitettu. Laskelmissa on käytetty valuuttakurssia 1,00 € = 1,21 US$.

"Olen vakuuttunut, että lopullisen kannattavuusselvityksen vahvoilla talousluvuilla on myönteinen vaikutus litiumprojektin jatkolle. Hyvä DFS on tärkeä virstanpylväs ja se muodostaa vahvan perustan, kun yhtiöstämme tulee ensimmäinen eurooppalainen vertikaalisesti integroitunut omista malmeista litiumkemikaaleja valmistava toimija, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat lähellä Euroopan nopeasti kehittyviä markkinoita. Litiumtuotteiden markkinat ovat erittäin vahvat ja kysynnän ennustetaan kasvavan voimakkaasti koko seuraavan vuosikymmenen. 2030-luvun alussa litiumin kulutuksen ennustetaan olevan seitsemän kertaa suurempaa kuin se on tällä hetkellä. Kannattavuusselvitys tarjoaa hyvän pohjan asiakkaiden ja rahoituslaitosten kanssa käytäville jatkokeskusteluille ja uskomme, että meidän tehokas ja ympäristön näkökulmasta kestävä clean tech-tuotantoprosessimme on merkittävässä roolissa projektin toteuttamisessa, sanoo Keliber Oy:n toimitusjohtaja Pertti Lamberg.

Merkittävä kasvu arvioiduissa mineraalivarannoissa ja malmivaroissa

Keliber Oy:n mineraalivarantoarvio, käyttäen 0,50 % Li₂O cut off -arvoa, julkaistiin 16.5.2018. JORC 2012 -luokittelun mukaiset mitatut ja osoitetut (measured and indicated) mineraalivarannot ovat tehdyn arvion mukaan 9,473 miljoonaan tonnia (1,16 % Li₂O). Kun mukaan luetaan myös mahdolliset mineraalivarannot -luokka, on yhtiön mineraalivarantojen kokonaismäärä yhteensä 10 miljoonaa tonnia.

Mineraalivarantoarvion ovat laatineet itsenäisinä konsultteina toimivat Markku Meriläinen, MAusIMM ja Pekka Lovén MAusIMM (CP). Arviot on laadittu JORC-koodin (2012) mukaisesti (the 2012 edition of the Australasian Code for Reporting of Mineral Resources and Ore Reserves).

Yhtiön uusi merkittävästi kasvanut malmivara-arvio on laadittu JORC-koodin (2012) mukaisesti. Yhtiön DFS-raportissa kuvattu kaivostoiminta toteutetaan avolouhintana ja maanalaisena toimintana. Yhtiön arvioidut todetut ja todennäköiset (proven and probable) malmivarat, käyttäen 0,45 % Li2O cut off -arvoa avolouhittaville varoille ja 0,7 % Li₂O cut off -arvoa maanalaisille varoille, ovat yhteensä 7,048 miljoonaa tonnia / 1,04% Li₂O. Alla olevassa taulukossa on yhteenveto yhtiön eri esiintymien arvioiduista malmivaroista.

Malmivarat sisältyvät mineraalivarantoihin.

Malmivara-arvion on laatinut JORC-koodin 2012 mukaisesti Pöyry Finland Oy, Ville-Matti Sepän MSc (geologia) valvoessa arvion laatimista EurGeol-pätevyyden omaavana henkilönä.

"Olemme tyytyväisiä sekä mineraalivarantojen että malmivarojen merkittävään kasvuun. Kasvaneet varannot ja varat ovat järjestelmällisen malminetsintätyön ja syväkairausohjelman tulosta ja osoittavat Keski-Pohjanmaan litiumprovinssin malmipotentiaalin. Uskomme vahvasti, että pystymme tulevaisuudessa kasvattamaan varantoja entisestään. Jatkamme aktiivista malminetsintää ja työskentelemme varantojen kasvattamiseksi myös lähestyessämme projektin rakennusvaihetta", kertoo yhtiön päägeologi Pentti Grönholm.

Ympäristön kannalta kestävä litiumkarbonaattituotantoprosessi

Yhtiön valitsema litiumkarbonaatin tuotantoprosessi koostuu tavanomaisesta rikastamosta, konversiolaitoksesta sekä soodapaineliuotusprosessista. Kaikki tuotantoprosessin osat on testattu pilot-mittakaavassa.

Rikastamo tulee sijaitsemaan Kaustisen Kalavedellä noin viiden kilometrin päässä kuntakeskuksesta. Rikastamo on suunniteltu 600 000 tonnin vuosikapasiteetille (nominaali). Litiumkarbonaatin tuotantolaitos tulee sijaitsemaan Kokkolan suurteollisuusalueella (Kokkola Industrial Park, ”KIP”). Litiumkarbonaatin nominaalikapasiteetin mukainen vuosituotanto on noin 11 000 tonnia. Litiumkarbonaatin soodapaineliuotusprosessi mahdollistaa akkulaatuisen litiumkarbonaatin (> 99,5%) tuottamisen.

Litiumkarbonaatin tehokkaan ja ympäristön kannalta kestävän rikastus- ja soodapaineliuotusprosessin aikana syntyy kvartsi-maasälpä- ja analsiimihiekkaa, joilla on mahdollisesti kaupallista potentiaalia. Analsiimihiekkaa voitaisiin käyttää esimerkiksi rakennusmateriaalina ja täyttömateriaalina Kokkolan sataman rakentamisessa sekä potentiaalisesti vesien käsittelyssä. Kvartsi-maasälpähiekan soveltuvuutta betonin, laastin, kipsin ja asfaltin valmistuksen täyteaineena on tutkittu.

"Meidän clean-tech-soodaliuotusprosessimme on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä Outotecin kanssa. Olemme erittäin tyytyväisiä suunnittelussa saavutettuihin tuloksiin niin taloudellisesta, teknologisesta kuin ympäristönäkökulmasta. Valitsemamme tuotantoprosessin tarjoamat taloudelliset ja ympäristöhyödyt ovat merkittäviä. Meidän tuleva investointimme on yksi suurimmista investoinneista Keski-Pohjanmaalla vuosikymmeniin. Tuleva toimintamme työllistää suoraan noin 140 henkilöä, työllisyyden kerrannaisvaikutusten ollessa vielä tätäkin suuremmat ", kertoo yhtiön tuotantojohtaja Manu Myllymäki.

Rakentamisvaiheen rahoitus

Lopullisen kannattavuusselvityksen tavoitteena on mahdollistaa yhtiön litiumhankkeen rakentamisen rahoittaminen. Yhtiö jatkaa toimenpiteitä varmistaakseen projektin vieraan- ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen optimaalisen rakenteen.

Liitteet ja tiedotustilaisuus

DFS-raportin yhteenveto, sisältäen yksityiskohtaisempia tietoja esimerkiksi kannattavuusselvityksessä käytetyistä oletuksista sekä projektin riskeistä, on tämän tiedotteen liitteenä.

Keliber järjestää avoimen tiedotustilaisuuden osoitteessa Talonpojankatu 6, 67100 Kokkola, perjantaina 15.6. suomeksi klo 14.00 ja klo 14.30 (EEST) englanniksi. Tilaisuus lähetetään suorana videolähetyksenä osoitteessa http://live.limetv.fi/keliber_fin.html. Kutsumme sijoittajat, analyytikot ja median osallistumaan tilaisuuteen.

Lopullisen kannattavuusselvityksen tulosten esittelyn jälkeen on mahdollisuus esittää kysymyksiä chatin kautta. Videolähetys ja kysymysosion tallenne ovat saatavilla osoitteessa www.keliber.fi mahdollisimman pian tilaisuuden jälkeen.

Kaustisella, 14.6.2018

Pertti Lamberg

Toimitusjohtaja, Keliber Oy

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pertti Lamberg, puhelin +358 (0)50 5991 189

Liitteet14.6.2018 / Keliber Oy


← Kaikki tiedotteet ja julkaisut

Materiaalipankki