8.4.2019 | Company Announcement / Press release
Keliber hakee ympäristönsuojelulain mukaista täytäntöönpanomääräystä ja vesilain mukaista valmistelulupaa

Keliber Oy on jättänyt Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksen ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisesta määräyksestä aloittaa varsinaista kaivostoimintaa valmistelevat toimenpiteet ympäristöluvan mukaisesti. Lisäksi Keliber on pyytänyt aluehallintovirastoa myöntämään sille vesilain 3 luvun 16 §:n mukaisen valmisteluluvan Syvä- ja Heinäjärven tyhjentämiseen.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Keliberille helmikuussa 2019 ympäristönsuojelulain (527/2014) ja vesilain (587/2011) mukaisen Syväjärven avolouhoksen ympäristöluvan sekä Syväjärven ja Heinäjärven määräaikaista kuivattamista koskevan vesitalousluvan. Aluehallintoviraston päätöksestä toimitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen kolme valitusta.

”Olemme perehtyneet Syväjärven ympäristö- ja vesitalousluvasta jätettyihin valituksiin. Huolellisen arvioinnin perusteella olemme hakeneet Syväjärven kaivoshankkeen ympäristöluvalle täytäntöönpanomääräystä Syväjärven kaivostoimintaa valmistelevien toimenpiteiden tekemiseksi sekä valmistelulupaa Syvä- ja Heinäjärven tyhjentämiseksi”, kertoo Keliber Oy:n toimitusjohtaja Pertti Lamberg.

”Meidän litiumprojektimme on kansallisesti erittäin merkittävä kaivoshanke. Näkemyksemme mukaan Syväjärven kaivostoimintaa valmistelevat, ympäristöluvan lupamääräysten mukaiset toimenpiteet eivät tee käynnissä olevaa muutoshakua hyödyttömäksi. Myös Syvä- ja Heinäjärven valmistelevat toimenpiteet voidaan nähdäksemme toteuttaa tuottamatta muille vesien käyttömuodoille tai luonnolle huomattavaa pysyvää haittaa,” Lamberg sanoo.

Lisätietoja

Pertti Lamberg, toimitusjohtaja, puh. 050 5991 189


8.4.2019 / Keliber Oy


← Kaikki tiedotteet ja julkaisut

Raportit ja julkaisut