20.2.2019 | Company Announcement / Press release
Keliber Oy:n Syväjärven kaivosalueelle ympäristö- ja vesilupa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristö- ja vesiluvan Keliber Oy:n Syväjärven kaivosalueelle.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (”AVI”) on 20.2.2019 myöntänyt ympäristönsuojelulain (527/2014) ja vesilain (587/2011) mukaisen Syväjärven avolouhoksen ympäristöluvan sekä Syväjärven ja Heinäjärven määräaikaisen kuivattamisen vesiluvan. Myönnetty lupa sisältää malmin ja sivukiven louhinnan, sivukiven läjityksen sivukivialueelle, kaivostoiminnan käynnistämiseen tarvittavien alueella tehtävien rakentamistoimenpiteiden suorittamisen ja louhosalueella sijaitsevien Syväjärven ja Heinäjärven määräaikaisen kuivattamisen.

Ympäristö- ja vesilupa sisältää määräyksiä muun muassa toiminnan ympäristönsuojelurakenteista, toiminnan ympäristövaikutuksista ja niiden pienentämisistä, päästöistä vesiin, ilmaan ja maaperään, melun torjunnasta sekä toiminnanaikaisesta ympäristövaikutusten tarkkailusta ja raportoinnista. Lupapäätökseen sisältyy kaivannaisjätteen jätealueita koskeva ja jätehuollon varmistamiseen liittyvä vakuus sekä määräys kalatalousmaksusta. Lupapäätös ei ole vielä lainvoimainen.

”AVI:n huolellinen työ Syväjärven ympäristö- ja vesitalouslupapäätöksessä osoittaa ennakkoneuvottelun toimivuuden. Tämä on tärkeä askel, aiemmin myönnetyn Syväjärven kaivosluvan ohella, kohti toiminnan aloittamista. Jatkamme tulevan toimintamme suunnittelua sekä muiden keskeisten lupaprosessiemme valmistelua,” toteaa Keliber Oy:n toimitusjohtaja Pertti Lamberg.

Lisätietoja

Ympäristöpäällikkö Kari Wiikinkoski puh. +358 (0)50 3753 204

Toimitusjohtaja Pertti Lamberg puh. +358 (0)50 5991 189


20.2.2019 / Keliber Oy


← Kaikki tiedotteet ja julkaisut

Raportit ja julkaisut