10.1.2018 | Company Announcement / Press release
Keliber on jättänyt litiumkemiantehtaan YVA -ohjelman viranomaiskäsittelyyn

Keliber (”Yhtiö”) selvittää litiumkemiantehtaan (”kemiantehdas”) sijoittamista Kaustisen Kalaveden tai vaihtoehtoisesti Kokkola Industrial Parkin (”KIP”) alueelle. Osana sijoittamispaikkatarkastelua yhtiö on valmistellut KIP:n alueelle kemiantehdasta koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman (”YVA-ohjelma”) ja jättänyt ohjelman yhteysviranomaisena toimivalle Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (”ELY-keskus”) viranomaiskäsittelyyn.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kemiantehtaan toteuttamisen eri vaihtoehtoja sekä eri toteuttamisvaihtoehtojen vaikutuksia. YVA -prosessin aikana käydään läpi alueen ympäristön nykytila ja tulevan tuotantotoiminnan vaikutukset luonnonympäristöön, maa- ja kallioperään, pinta- ja pohjavesiin, kasvillisuuteen sekä eläimiin. Samoin selvitetään vaikutukset maisemaan, maankäyttöön ja alueen yhdyskuntarakenteeseen.

”Emme ole vielä tehneet päätöstä tulevan kemiantehtaamme sijainnista. Aloitimme KIP:n alueelle mahdollisesti sijoitettavan kemiantehtaan YVA-prosessin valmistelun ennen sijoituspaikkapäätöksen tekemistä, koska toiminnan ympäristövaikutukset ovat tärkeässä roolissa tulevan kemiantehtaan sijoittamisarvioinnissa. Lisäksi halusimme varmistaa, että pysymme projektillemme asetetussa toteutusaikataulussa, sijoitamme kemiantehtaan Kaustisen Kalavedelle tai Kokkolaan KIP:n alueelle. Kemiantehtaan YVA-prosessi on meille tärkeä ja toivomme, että alueen ihmiset osallistuvat aktiivisesti keskusteluun ja antavat palautetta meidän suunnitelmistamme”, toteaa toimitusjohtaja Pertti Lamberg.

”Olemme aloittaneet mahdollisen sijoitusalueen ympäristön nykytilan arvioinnin sekä toimintamme vaikutusten selvittämisen. Tavoitteenamme on saada vaikutusarvioinnit tehtyä siten, että YVA-selostus valmistuu kevään 2018 aikana”, sanoo Keliber Oy:n ympäristöpäällikkö Kari Wiikinkoski.

YVA -prosessiin saavat osallistua kaikki ne, joihin suunniteltu tuleva toiminta voi vaikuttaa. YVA-ohjelma on saatavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa: www.keliber.fi/ymparisto/yva/litiumkemiantehtaan-yva/ sekä ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa: www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/Kokkolan_litiumkemiantehdas_Kokkola

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa koskeva yleisötilaisuus pidetään tiistaina 16.1.2018 klo 17.30-20.00 Kokkolassa Ykspihlajan toimitalolla osoitteessa Satamakatu 40.

Lisätietoja antaa:

Kari Wiikinkoski, ympäristöpäällikkö puh. +358 50 3753204

Pertti Lamberg, toimitusjohtaja, puh. +358 50 5991189


10.1.2018 / Keliber Oy


← Kaikki tiedotteet ja julkaisut

Materiaalipankki