18.6.2021 | Company Announcement / Press release
Oikeus hylkäsi suurelta osin valitukset Keliberin Syväjärven ympäristö- ja vesitalousluvista

Vaasan hallinto-oikeus on suurelta osin hylännyt Keliberin Syväjärven kaivosalueen ympäristö- ja vesitalousluvista maaliskuussa 2019 jätetyt kolme valitusta. Luvat sisältävät kymmeniä toimintaa sääteleviä määräyksiä, joiden lisäksi oikeus velvoitti nyt Keliberin edelleen tehostamaan vesien tarkkailua. Vaasan hallinto-oikeus julkisti päätöksensä 16. kesäkuuta 2021.

”Olemme iloisia tästä odotustemme mukaisesta päätöksestä, joka vauhdittaa Keliberin suunnitelmaa päästä aloittamaan litiumhydroksidin tuotanto omasta malmista ensimmäisenä yhtiönä Euroopassa. Tuotteemme edistää liikenteen sähköistymistä ja ilmastoystävällistä kehitystä”, kommentoi Keliber Oy:n toimitusjohtaja Hannu Hautala.

Ympäristöpäällikkö Kari Wiikinkoski on tyytyväinen hallinto-oikeuden vahvistettua Keliberin näkemyksen, jonka mukaan toiminta ei aiheuta merkittävää haittaa ympäristölle tai vesistölle. Keliber on sitoutunut minimoimaan ympäristövaikutuksensa ja käyttämään parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

”Ympäristö- ja vesitalousluvat sisältävät kymmeniä toimintaa sääteleviä määräyksiä, joiden avulla varmistetaan toiminnan ympäristövaikutusten pysyminen mahdollisimman pieninä. Ensimmäinen tehtävämme on käydä läpi määräykset ja niihin liittyvä tarkkailusuunnitelma yhdessä valvovan viranomaisen eli Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa”, sanoo Kari Wiikinkoski.

Kun päätös saa lainvoiman, voi Keliber aloittaa valmistelevat työt kaivosalueella ympäristöluvan mukaisesti. Kaivosalueen valmisteleviin töihin kuuluvat mm. maapeitteen poistaminen, teiden rakentaminen ja laskeutusaltaiden sekä pintavalutuskosteikon teko. Malmin louhinnan on määrä alkaa vuonna 2024.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) myönsi helmikuussa 2019 ympäristönsuojelulain (527/2014) ja vesilain (587/2011) mukaiset ympäristö- ja vesitalousluvat Syväjärven avolouhoksen toiminnalle.

Päätöksestä jätettiin Vaasan hallinto-oikeuteen kolme valitusta, jotka koskivat erityisesti typen päästörajoja ja päästöjen tarkkailua, kalatalousmaksuja ja haittakorvauksia, sekä suunnitteluun, rakentamiseen ja alueiden mitoituksiin liittyviä kysymyksiä.

Keliber vastasi esitettyihin huoliin yksityiskohtaisesti vastineissaan, jotka jätettiin 25.7.2019 ja 8.10.2020. Yhtiö perusteli esitettyjä päästörajoja vedoten siihen, että päästöillä ei ole merkittävää haitallista vaikutusta ympäristöön tai vesistön tilaan. Kaikki yksittäiset vaatimukset perusteltiin erikseen.

Lisätietoja
Hannu Hautala, toimitusjohtaja, puh. 040 712 2432
Kari Wiikinkoski, ympäristöpäällikkö, puh. 050 3753 204


18.6.2021 / Keliber Oy


← Kaikki tiedotteet ja julkaisut

Raportit ja julkaisut