17.6.2019 | Company Announcement / Press release
Keliberille lupa aloittaa varsinaista kaivostoimintaa valmistelevat toimenpiteet Syväjärvellä

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Keliberille ympäristönsuojelulain mukaisen luvan aloittaa kaivostoimintaa valmistelevat toimenpiteet Syväjärven avolouhoksella.

Aluehallintovirasto on myöntänyt Keliberille luvan aloittaa Syväjärven kaivosalueen valmistelevat toimenpiteet. Oikeus aloittaa ympäristöluvan mukainen toiminta käsittää vesienkäsittelyjärjestelmien rakentamisen, ojien kaivuutyöt, irtomaan poistamisen ja läjittämisen sekä sivukiven (enintään 190 000 t) louhimisen ja murskauksen kaivosalueen teiden, kenttäalueiden ja maapatojen rakentamista varten. Lupa sisältää myös kuivatusvesien johtamisen vesienkäsittelyrakenteiden kautta ympäristölupapäätöksen mukaisesti sekä järvipohjasedimentin varastointialueen, läjitys- ja kenttäalueiden sekä toimisto- ja huoltoalueiden rakentamisen.

Aluehallintovirasto ei myöntänyt yhtiölle vesilain mukaista valmistelulupaa Syväjärven ja Heinäjärven tyhjentämiseen. Aluehallintovirasto toteaa, että vesilain mukaisen valmisteluluvan myöntämiselle jo tässä vaiheessa ei ole edellytyksiä, mutta Keliber voi pyytää täytäntöönpanomääräystä järvien tyhjentämiselle myöhemmin hankkeen valmistelun edetessä.

Aluehallintovirasto toteaa, että valmistelevan toiminnan saa aloittaa, kun yhtiö on saanut kaivoslain mukaisen käyttöoikeuden kaivosalueelle. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on myöntänyt Syväjärven avolouhokselle kaivosluvan joulukuussa 2018. Syväjärven kaivosalueen käyttölupaan oikeudet antava kaivostoimitusprosessi on meneillään.

”Olemme tyytyväisiä, että olemme saaneet Aluehallintoviraston päätöksen. Jatkamme suunnitelmamme ja nyt annetun päätöksen mukaisten toimenpiteiden valmistelua,” toteaa Keliberin toimitusjohtaja Pertti Lamberg.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pertti Lamberg, puhelin 050 599 1189

Ympäristöpäällikkö Kari Wiikinkoski, puhelin 050 375 3204


17.6.2019 / Keliber Oy


← Kaikki tiedotteet ja julkaisut

Raportit ja julkaisut