15.4.2021 | Company Announcement / Press release
Keliber päivitti Kokkolan kemiantehtaan prosessia ja YVA-selostusta

Keliber Oy:n suunnitteleman Kokkolan litiumkemiantehtaan prosessia on kehitetty sen jälkeen, kun ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) arviointiselostus valmistui 6.3.2020. Yhtiö on nyt päivittänyt YVA-selostusta vastaamaan nykyistä hankesuunnitelmaa. Prosessiin tehdyt muutokset koskevat sekä poistovesien että sivuvirtana muodostuvan analsiimihiekan käsittelyä. Ajantasaistettu arviointiselostus jätettiin 31.3.2021 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle, joka tulee antamaan siitä ajantasaistetun perustellun päätelmän.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan litiumkemiantehtaan prosessin poistovedet oli tarkoitus hävittää haihduttamalla, joka on paljon energiaa kuluttava menetelmä. Teknologian kehittymisen ansiosta poistovedet voidaan puhdistaa tehokkaammin hyödyntäen sähkökemiallista käsittelyä (EWT) ja mikroflotaatiota (DAF). Puhdistettu vesi johdetaan tehtaalta siirtolinjaa pitkin Kokkolan kunnalliselle Hopeakivenlahden jätevedenpuhdistamolle, jossa kemiantehtaan veden osuus tulee olemaan noin 4 % kaikista sinne tulevista jätevesistä.

Jätevedenpuhdistamolla tehtaan poistovedet saadaan puhdistettua jätevedenpuhdistamon lupaehtojen mukaisesti. Litiumkemiantehtaan poistovesi sisältää pieniä määriä litiumia, mutta muuhun veteen sekoittuessaan poistoveden litiumpitoisuus (noin 9 mg/l) jää jätevedenpuhdistamoiden haittarajan (22,94 mg/l) alapuolelle. Puhdistamon vedet johdetaan mereen. Kun johdettu vesi sekoittuu meriveteen purkuputken päässä, on litiumpitoisuuden arvioitu olevan vain noin 0,006 mg/l, joka on murto-osa eliöille haitallisen pitkäaikaisen altistuksen raja-arvoista.

Kemiantehtaan puhdistusprosessissa jää poistoveteen fosforia (24 mg/l), josta noin 95 % saadaan poistettua jätevedenpuhdistamolla. Litiumkemiantehtaan poistovesien aiheuttamalla lisäkuormalla ei arvioida olevan vaikutusta Kokkolan edustan merialueen rehevöitymiseen, eikä siten ekologiseen tilaan tai vesien- ja merenhoidon tavoitteiden täyttymiseen.

Kemiantehtaan prosessin sivuvirtana muodostuu analsiimihiekkaa, joka hyötykäytetään Kokkolan sataman rakenteisiin. Päivitetyn suunnitelman mukaan analsiimihiekka lietetään litiumkemiantehtaalla merivedellä ja syntynyt liete siirretään siirtolinjaa pitkin Kokkolan sataman laajennuksen täyttörakenteisiin. Alkuperäisessä suunnitelmassa liete oli tarkoitus kuljettaa satamaan kuorma-autoilla, joten muutos vähentää liikenteen määrää huomattavasti.

Ajantasaistetussa YVA-selostuksessa on tarkasteltu vain niitä vaikutusarvioita, joihin hankkeen muutokset vaikuttavat. Tarkastelussa ovat olleet vaikutukset pinta- ja pohjaveteen sekä liikenteeseen, meluun ja ilmanlaatuun. Alkuperäisessä YVA-selostuksessa vaikutukset oli arvioitu pieniksi, ja prosessiin tehdyt muutokset pienentävät niitä edelleen.

Keliber on päivittänyt vastaavasti myös Kokkolan kemiantehtaan ympäristölupahakemusta, joka jätettiin Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle 4.12.2020.

Ajantasaistettua YVA-selostusta esitellään yleisölle webinaarissa tiistaina 27.4.2021 klo 17 alkaen.

Keliberin YVA-tilaisuus 27.4.2021 (linkki ohjaa YouTubeen.)

Lisätietoja:

Ympäristöpäällikkö Kari Wiikinkoski, puh. 050 3753 204
Toimitusjohtaja Hannu Hautala, puh. 040 712 2432


15.4.2021 / Keliber Oy


← Kaikki tiedotteet ja julkaisut

Raportit ja julkaisut