5.7.2021 | Company Announcement / Press release
Keliber sai perustellun päätelmän Kokkolan kemiantehtaan YVA-selostuksesta

Keliber on 30.6.2021 vastaanottanut yhteysviranomaisena toimineelta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta perustellun päätelmän kemiantehtaan ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA) ajantasaistuksesta.

Keliber jätti 31.3.2021 yhteysviranomaiselle kemiantehtaan ajantasaistetun YVA-selostuksen, jossa käsitellään vain tehtaan hankesuunnitelmiin tehtyjen muutosten ympäristövaikutuksia. Muutokset koskevat sekä prosessin poistovesien että sivuvirtana muodostuvan analsiimihiekan käsittelyä.

ELY-keskus on ottanut mukaan nyt antamaansa päätelmään vaatimuksia, jotka se esitti aiemmassa, 20.7.2020 antamassaan perustellussa päätelmässä. Nämä vaatimukset Keliber on jo ottanut huomioon jatkosuunnittelussa ja 4.12.2020 jätetyssä ympäristölupahakemuksessa.

ELY-keskus lausuu, että arvioinnin perusteella ja sen sisältämistä epävarmuustekijöistä huolimatta, hankkeesta ei aiheudu merkittäviä ympäristövaikutuksia.

”Muutoksista aiheutuvat ympäristövaikutukset on Keliberissä tunnistettu ja huomioitu. Nyt annetussa päätelmässä on vain vähän uusia huomioita, jotka luonnollisesti sisällytetään jatkosuunnitelmiin. Prosessivesien ja analsiimihiekan käsittelyyn tehdyt muutokset vähentävät ympäristövaikutuksia, mitä päätelmässä ei kuitenkaan ole tuotu esille”, toteaa ympäristöpäällikkö Kari Wiikinkoski.

”Kokkolan suurteollisuusalue on paras sijainti akkukemikaalitehtaallemme erinomaisen infrastruktuurin, palvelutarjonnan ja hyvien liikenneyhteyksien ansiosta. Arvostamme yhteistyötä alueen muiden yritysten ja naapureiden kanssa ja pidämme tärkeänä avointa keskustelua meille yhteisesti tärkeistä asioista”, sanoo Keliberin toimitusjohtaja Hannu Hautala.

Lausunto on nähtävillä internet-sivuilla
www.keliber.fi/ajankohtaista/raportit-ja-julkaisut/yva/ ja
www.ymparisto.fi/kokkolalitiumkemiantehdasyva

Lisätietoa päivitystä koskevista hankeparannuksista 15.4.2021 julkaistussa tiedotteessa: https://www.keliber.fi/ajankohtaista/tiedotteet-ja-julkaisut/81C971D5188FA114/

Lisätietoja
Hannu Hautala, toimitusjohtaja, Keliber, puh. 040 712 2432
Kari Wiikinkoski, ympäristöpäällikkö, Keliber, puh. 050 375 3204


5.7.2021 / Keliber Oy


← Kaikki tiedotteet ja julkaisut

Raportit ja julkaisut