22.7.2020 | Company Announcement / Press release
Litiumkemiantehtaan ympäristövaikutusten arviointimenettely päätökseen – Keliber etenee lupavaiheeseen

Keliber on vastaanottanut yhteysviranomaisena toimineelta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta (ELY-keskus) perustellun päätelmän koskien Kokkolan suurteollisuusalueelle sijoitettavan litiumkemiantehtaan ympäristövaikutusten arviointi (YVA) -selostusta.

Yhteysviranomainen lausuu, että arviointiselostus täyttää YVA-lainsäädännön arviointiselostukselle säädetyt sisältövaatimukset ja se on käsitelty YVA-lain vaatimalla tavalla. Päätelmässään ELY-keskus lausuu että, tehdyn arvioinnin perusteella hankkeesta ei aiheudu merkittäviä ympäristövaikutuksia. Yhteysviranomainen kuitenkin katsoo, että hankkeen jatkosuunnittelussa tulee huomioida muun muassa analsiimihiekan varastointi- ja hyödyntämiskapasiteetin riittävyys kaikissa toiminnan eri vaiheissa.

Keliber tutustuu ELY-keskuksen perusteltuun päätelmään huolellisesti ja kaikki siinä mainitut kommentit ja täsmennykset otetaan huomioon hankkeen jatkosuunnittelussa ja litiumkemiantehtaan ympäristölupavaiheessa.

"Olemme erittäin tyytyväisiä ELY-keskuksen, Envineer Oy:n ja muiden mukana olleiden osallistumiseen YVA-prosessiin. Haluamme kiittää kaikkia mukana olleita sujuvasta yhteistyöstä. On hienoa, että YVA-prosessin tavoiteaikataulussa pysyttiin ja voimme nyt siirtyä litiumkemiahtehtaamme osalta lupavaiheeseen laatimamme aikataulun mukaisesti," toteaa Keliberin toimitusjohtaja Hannu Hautala.

Lisätietoa:

Toimitusjohtaja Hannu Hautala puh. 040 712 2432
Ympäristöpäällikkö Kari Wiikinkoski puh. 050 375 3204


22.7.2020 / Keliber Oy


← Kaikki tiedotteet ja julkaisut

Raportit ja julkaisut