6.11.2019 | Company Announcement / Press release
Päivitys Keliberin litiumhankkeeseen

Keliber päätti vuoden 2019 alussa muuttaa lopputuotteensa litiumkarbonaatista litiumhydroksidiin. Päivitetty litiumhydroksidin tuotantoon perustuva lopullinen kannattavuusselvitys julkaistiin vuoden 2019 alussa. Selvitys osoitti selkeästi hankkeen taloudellisen kannattavuuden. Keliber on jatkanut hankkeen edistämistä vuoden 2019 aikana monella eri rintamalla, kuten teknisessä suunnittelussa, luvituksessa ja rahoituksessa, ja ottanut näissä useita merkittäviä edistysaskeleita.

Litiumakkukemikaalien loppukäyttäjät ovat vasta käynnistämässä tuotantoa maailmalla, mikä aiheuttaa tällä hetkellä pehmeyttä litiumin globaaleilla markkinoilla. Tämä yhdistettynä Kiinan uusia energianlähteitä käyttävien autojen (NEV) tukimuutoksiin on laskenut litiumtuotteiden hintoja. Tilanteen arvioidaan olevan väliaikainen, ja hintojen ennustetaan palautuvan 2020-luvun puoliväliin mennessä. Litiumhydroksidin pitkän aikavälin markkinanäkymä on positiivinen, ja litiumhydroksidin kysyntä kasvaa muita litiumtuotteita nopeammin akkukemikaaliteollisuuden kysynnän siirtyessä nikkelipitoisiin katodikemikaaleihin. Litiummarkkinoiden arvioidaan jatkavan kaksinumeroista kasvua vielä pitkään.

Keliber on tunnistanut tiettyjä osatekijöitä, joiden arviointia ja suunnittelua pitää jatkaa. Muutokset lopputuotteessa ja tuotantoprosessissa ovat edellyttäneet lisää teknistä ja ympäristösuunnittelua. Keliber on myös tehnyt uuden arvion rakennusvaiheen kestosta ja päivittänyt rakennusaikataulun siten, että se jättää enemmän liikkumavaraa pitkän toimitusajan hankintoihin ja huomioi sen, että rakentaminen kannattaa tietyiltä osin toteuttaa muulloin kuin talvella.

Syväjärven ympäristölupa, joka myönnettiin vuoden 2019 alussa, ei valitusprosessista johtuen ole vielä lainvoimainen. Keliber arvioi, että Syväjärven kaivosalueella tehtäviä valmistelevia toimenpiteitä ei käynnistetä vuonna 2019, vaikka Aluehallintovirasto on myöntänyt yhtiölle ympäristöluvan toimenpiteiden käynnistämiseen. Keliberin tämänhetkinen arvio on, että rakentaminen voi alkaa vuonna 2021 olettaen, että projekti on saavuttanut riittävän valmiustason luvituksessa ja teknisessä suunnittelussa ja että projektin rahoitukselle on suotuisammat markkinaolosuhteet. Rakennusvaiheen arvioidaan kestävän yli kaksi vuotta.

Keliber aikoo jatkaa litiumprojektin edistämistä suunnitelmien mukaisesti eri osa-alueilla kuten teknisessä suunnittelussa ja luvituksessa. Lisäksi yhtiö aikoo samanaikaisesti todentaa malmipotentiaalin, joka on vuoden 2019 syksyn aikana osoittautunut merkittävämmäksi kuin aiemmin ennakoitiin: syyskuussa Keliber julkaisi päivitetyn mineraalivarantoarvion, jonka mukaan yhtiön Rapasaaren esiintymän mitatut ja osoitetut mineraalivarannot ovat noin 40 prosenttia aiemmin arvioitua suuremmat. Yhtiö julkaisee päivitetyn arvion Rapasaaren malmivaroista myöhemmin tänä vuonna.

Keliberin tavoitteena on varmistaa, että projekti toteutuu markkinoiden kannalta parhaana ajankohtana, kun litiumin kysynnän kasvu on huipussaan Euroopassa. Lisäksi Keliberin tähtäimessä on kestävän litiumtuotannon esimerkkihanke, joka on toteutettu hyödyntäen parhaita saatavilla olevia teknologioita ja käytäntöjä.

Varmistaakseen litiumprojektin riittävän ja optimaalisen rahoituksen sekä projektin tehokkaan edistämisen, jatkaa yhtiön hallitus potentiaalisten rahoitusvaihtoehtojen valmistelua.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pertti Lamberg, Keliber Oy, puhelin +358 50 599 1189


6.11.2019 / Keliber Oy


← Kaikki tiedotteet ja julkaisut

Raportit ja julkaisut